Początki Parafii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W dawnych czasach Załęże było grodem, co potwierdzają badania archeologiczne i wykopaliskowe. Z czasem Załęże przekształciło się w osiedle wiejskie. Parafia Załęska powstała najprawdopodobniej w latach osiemdziesiątych XIII w. Tak dawna parafia posiada bogatą historię. Niektóre dziejące się tu wydarzenia wykraczały swym zasięgiem i znaczeniem poza granice parafii. Do nich należało odkrycie licznych przedmiotów z epoki brązu, czy też spory miejscowej ludności, toczone przed trybunałem królewskim z dzierżawcami królewszczyzn z rodziny Tarłów i Mniszków. Ludność parafii mogła poszczycić się udziałem w obronie kraju, co dowodzą dokumenty już od XVI w. Szczególne znaczenie miało gromadzenie broni i przygotowanie powstania w Jasielskiem w 1846 r. Za działalność konspiracyjną władze zaborcze skazały ówczesnego proboszcza Załęskiego na karę śmierci. Wyroku nie zdołano wykonać ze względu na rozruchy powstałe w związku z Wiosną Ludów. Do zabytków polskiej kultury zalicza się kościół Załęski, konserwowany w 1783 r. W okresie 1805 - 1918 r. parafia znajdowała się pod zaborem austriackim. Wprawdzie znajdowała się w nim od roku 1772, ale w roku 1805 nastąpił ważny fakt w historii tej parafii, a mianowicie przyłączenie jej do diecezji przemyskiej. Tak więc jako punkt wyjścia przyjęto rok 1805. Końcowe ramy czasowe stanowi tu rok 1918. Był to rok zakończenia pierwszej wojny światowej, czas odzyskania przez Polskę niepodległości, a w życiu kościelnym rok wejścia w życie nowego kodeksu prawa kanonicznego, regulującego zasady życia religijnego.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

wstecz

Powrót do strony głównej Parafii Załęże